Sosialnemda

Sosisalnemda fokuserer på menighetens eldre medlemmer og beboere på Jødisk Bo og Seniorsenter

Synagogekomiteen

Redaksjonen

Redaksjonen er underlagt DMT Styrets ansvarlige for informasjon. Den har som hovedoppgave å utgi Hatikva og drifte DMTs Websider.

Mindre grupper og enheter

Vet du hva desisorene eller overligningsnemda gjør? Her presenteres noen av de mindre gruppene og enhetene i DMT.