Det Mosaiske Trossamfund - DMT - blir til i 1892

Det Mosaiske Trossamfund - DMT - blir til i 1892

I 1890 bodde det 136 jøder i Christiania, ifølge folketellingen. De ville fortsette å leve som jøder, i den jødiske tradisjonen, være tro mot sin jødiske arv og føre den videre til sine barn. Nathan Nachman Nathan, Det Mosaiske Trossamfunds første forstander, var blant de første jøder som bosatte seg i Norge og ble norsk statsborger.

Hvorfor dannet jødene i Christiania en menighet?

1890bodde det 136 jøder i Christiania, ifølge folketellingen. De ville fortsette å leve som jøder, i den jødiske tradisjonen, være tro mot sin jødiske arv og føre den videre til sine barn.

Derfor måtte man gå sammen om å ordne det som er viktig i jødisk liv:
Gudstjeneste,
regelmessig i dertil egnede lokaler. jødisk gudstjeneste som krever medvirkning av minst ti jødiske menn ble inntil da holdt uregelmessig, uten tilsatt kantor, i private hjem på shabbaten, i leide lokaler til høytid.

Kosher slakting av kjøtt for å holde de jødiske spiselovene - til da besørget privat og uregelmessig.

Undervisning av barna i jødedom: religion og hebraisk. Det fantes ingen fast lærer eller religionsskole for jødiske barn. De som hadde anledning, sendte guttene sine til utlandet til forberedelse til Bar Mitzva

Begravelse hadde man ordnet med tidlig:
1869var 670 kvm gravplass innkjøpt av de få jøder som bodde i Christiania, «til evig eie for israelitiske trosbekjendere» på Sofienberg gravlund, Rathkes gate 20.
1885ble gravlunden tatt i bruk.
1891ble et møte holdt i «Den jødiske religionsforeningen» som resulterte i at:
1892på våren, 28 personer forpliktet seg å lønne en religionslærer.
1892

den 5. juni, ble en forening stiftet, som 1893 fikk navnet Det Mosaiske Trossamfund, DMT.
Som leder for trossamfunnet ble det valgt en forstander og et styre på fire personer. Den første forstander var Nathan Nachman Nathan.

Trossamfunnets formål:
1. At ivaretage jødiske interesser i Norge.
2. At samle medlemmene til Gudstjeneste i fælles dertil egnede lokale.
3. At engagere en lærer.
1893

Hadde DMT 104 personer innført som medlemmer.

Den første tiden i Det Mosaiske Trossamfund

- et utsnitt

1892-1900

Nathan Nachman Nathan, Det Mosaiske Trossamfunds første forstander, var blant de første jøder som bosatte seg i Norge og ble norsk statsborger.

Sammen med sin kone Emilie og deres to barn kom han i 1850-årene fra Rendsburg i Slesvig-Holstein. Der var det vanskelige forhold, uroligheter og uvilje både mot dansker og jøder. (Danmark måtte i 1864 avstå Slesvig-Holstein til Østerrike-Preussen etter krig).

De kom med skip til Drammen, husfadern kom først, som i mange jødiske innflytterfamilier, begynte omførselshandel og skaffet bolig. Kone og barn kom når dette var i orden.

 

1870bosatte familien Nathan seg i Christiania ved jernbanetorget. Her etablerte N. N. Nathan sin konfeksjonsforretning. Han drev den med fremgang, både i detalj og engros.
Familien Nathan holdt de jødiske skikker og religiøse forskrifter. Hjemmet ved jernbanetorvet var gjestfritt og ble til et senter for byens jøder og tilreisende, hvor man også holdt gudstjeneste.
N.N. Nathan var en lederskikkelse som både samlet sine trosfeller til gudstjeneste og hjalp dem som led nød. Det var naturlig at han var en av initiativtakerne til å danne en jødisk menighet.
Sønnen John Nathan ble forstander da Nathan Nachman Nathan døde i 1897 på Jom Kippur - den jødiske forsoningsdagen.
Det Mosaiske Trossamfund - DMT - blir til i 1892

Styret i det nydannede trossamfunnet tok raskt fatt på de første oppgavene: 

1892ble det i juni ansatt en person som skulle virke som religionslærer for barna, som kantor (forsanger) ved gudstjenesten, som shochet (en som slakter kjøtt jødisk forskriftsmessig, se: 8. Kashrut), og som mohel (som omskjærer guttebarna, se: 5. Brit Mila), tidvis sammen med en ekstralærer. (Disse kom, som de fleste andre medlemmene, fra Russland/ Litauen).
1892Faste tider til gudstjeneste ble innført og hertil egnede lokaler ble leid i strøk hvor de fleste jøder bodde; først i Mariboes gate 10.
1893

Fikk DMT også en fastere organisasjon med endrede statutter og valgordninger og navnet Det Mosaiske Trossamfund. Etterhvert som medlemstallet økte, flyttet man gudstjenesten til forskjellige lokaler.

1897i Osterhaugsgaten. Man mottok fullstendig inventar fra en nedlagt synagoge i Horsens og innviet dette høytidelig på Erev Rosh Hashana (inngangen til jødisk nyttår).
1898ansatte menigheten en rabbiner, Dr. Meyer Ashkenaze fra Elsass-Lothringen.
1901sluttet Ashkenaze som rabbiner i DMT og dannet sin egen menighet i Christiania.
1900-1910
Motsetninger som gjorde seg gjeldende blant Christianias jøder hadde sin bakgrunn i ulike oppfatninger, fordi jødene var kommet fra forskjellige områder i Europa, med forskjellige tradisjoner. Dette resulterte i at små grupper slo seg sammen til egne gudstjenester og til at det fra 1900-1910 eksisterte 4 jødiske menigheter i Christiania samtidig. DMT var én av dem, de øvrige var meget små og «levde» bare kort tid.